Vedtægter for aktivitetsrådet i det medlemsstyrede

Aktivitetscenter Bavnehøj

§ 1 - Formål

Rådets formål er:    

Stk. 1.          At samle medlemmer og frivillige til et anerkendende og frugtbart samarbejde til gavn for

alle der kommer i det medlemsstyrede Aktivitetscenter Bavnehøj.

 Stk. 2.       At være åbne og imødekommende overfor ønsker, ideer og behov omkring aktivitets-

centrets funktion og tilbud.

 Stk. 3.          At fremme medlemmernes aktive medborgerskab. Styrke den frivillige indsats og inddrage

medlemmerne i dagligdagen, således at den enkelte får mulighed for selv at bidrage med

ideer, viden og færdigheder.

 Stk. 4.          At medvirke til at centret opleves som et aktivt værested for lokalsamfundet, med

respekt for, at pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Ikast-Brande kommune udgør aktivitetscentrets primærmålgruppe jf. § 3.

 Stk. 5.          At fremme udviklingen for de medlemsstyrede dag- og aktivitetscentre, i samarbejde med  

           Ikast-Brande Kommune, ud fra en vision om, at kommunen støtter medlemmerne i at

           bevare sundhed og livskvalitet gennem selvbestemmelse og ansvar for egen tilværelse.

 

 

§ 2 – Opgaver

 Rådet har til opgave:

Stk. 1.          At planlægge, forestå og koordinere aktivitetscentrets tilbud, i samarbejde med de øvrige

medlemmer 

Rådet har mulighed for at nedsætte div. underudvalg bestående af medlemmer, som ønsker at medvirke ved løsning af specifikke opgaver. F.eks. festudvalg, bankoudvalg osv.

Stk. 2.          At udarbejde egen forretningsorden.

Stk. 3.          At være økonomisk ansvarlig for rådets egne aktivitetstilbud og forvalte eget budget.

Stk. 4.          At udøve indflydelse og træffe beslutninger, der i videst muligt omfang tilgodeser og

varetager medlemmernes interesser, ønsker og behov.

 Stk. 5.       At formulere og virkeliggøre aktivitetscentrets målsætning i tæt samarbejde med de øvrige

medlemmer og på baggrund af en understøttende og ligeværdig sparring med frivilligheds-koordinatoren.

 Stk. 6.       At sikre at aktivitetscentrets målsætning og aktiviteter offentliggøres og orienteres behørigt

til relevante grupper.

 Stk. 7.       At varetage salg af medlemskort til de aktivitetstilbud

 og arrangementer, som rådet er ansvarlig for.

 Stk. 8.          At medvirke til at fremme samarbejdet mellem de øvrige råd, klubber, foreninger og

  • organisationer for pensionister og efterlønsmodtagere i Ikast-Brande kommune.

 

§ 3 – Målgruppe

Målgruppen for rådets arbejde er:

Stk. 1.          Pensionister og efterlønsmodtagere bosat i Ikast-Brande Kommune.

 Det enkelte råd har dog mulighed for at dispensere i forhold til borgere fra andre kommuner – blot skal borgere i Ikast-Brande Kommune altid have førsteprioritet.

§ 4 - Organisatorisk indplacering

 Rådets organisatoriske indplacering i forhold til Ikast-Brande Kommune er bl.a. efter ønske fra medlemmerne aftalt således:

ÆLDREOMRÅDET I IKAST-BRANDE KOMMUNE

 

Den ”FAG-PROFFESSIONELLE” organisation


Den ”FRIVILLIGE”  organisation

§ 5 - Sammensætning

 

Stk. 1.          Rådet består af (5)7 medlemmer.

 I Aktivitetscentret Bavnehøj deltager frivillighedskoordinatoren i rådets møder, uden stemmeret.

 Stk. 2.          For at være valgbar til rådet skal den, der opstiller, så vidt muligt være til stede under

           valghandlingen. Er dette ikke muligt, skal den der opstiller have afleveret en fuldmagt.

 Stk. 3.          Rådet indkalder til valg, som foregår i forbindelse med det årlige årsmøde.

 Stk. 4.          Rådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges (2) 4 medlemmer og i ulige

           år 3 medlemmer. Der er mulighed for genvalg.

 Stk. 5.          Ud over de 5 til 7 rådsmedlemmer vælges 2 til 3 suppleanter samt en revisor og så vidt

           muligt også en revisor suppleant.

               Revisoren skal revidere medlemskassens midler og forvaltningen heraf.

                 Suppleanter og revisor er på valg hvert år. Der er mulighed for genvalg.

 Stk. 6.          Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer rådet sig med formand, næstformand,

           kasserer og sekretær.

I tilfælde af at en af ovennævnte personer får forfald, konstituerer rådet sig på ny efter suppleantens indtræden.

 Stk. 7.          Af gensidige interessehensyn centrene imellem kan brugere, som i forvejen er indvalgt i

           rådet i et andet dag- eller aktivitetscenter i Ikast-Brande kommune, ikke vælges.

§ 6 – Mødevirksomhed m.v.

Stk. 1.          Rådet afholder ordinært rådsmøde ca. én gang om måneden.

 

Stk. 2.          Den lokale leder på Bavnehøj eller andre relevante personer kan efter behov indkaldes til          

                 rådets møder, uden stemmeret.

 

Stk. 3.          Forslag og ideer, som ønskes behandlet på rådets møder, kan afleveres til et af rådets

           medlemmer.

 

Stk. 4.          Formanden er ansvarlig for forberedelse af mødet samt udsendelse af skriftlig indkaldelse

                 med dagsorden. - Senest 8 dage før mødet.

 

Stk. 5.          Dagsordenen opslås i centret senest 8 dage forud for rådets møde.

 

Stk. 6.          Sekretæren laver referat fra mødet som ophænges i centret umiddelbart efter.

                 Skulle der være tillæg eller ændringer til referatet vil disse fremgå af næste referat.

 

Stk. 7.          Alle rådets beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. Ved stemmelighed er

                 formandens stemme afgørende.

 

Stk. 8.          Rådets medlemmer kan kun deltage i en afstemning, når de er personligt tilstede.

 

Stk. 9.          Rådet er beslutningsdygtigt når mere end 2/3 af de stemmeberettigede er til stede.

§ 7 – Årsmøde

Stk. 1.          Der afholdes årsmøde hvert år i januar måned.

 

Stk. 2.          Rådet er ansvarligt for indkaldelse til årsmødet

 

Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal ske med mindst 14 dages varsel i den lokale dagspresse, ved opslag i centret samt på digitale porte.

 

Stk. 3.          Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være skriftligt begrundede

           og være rådet i hænde senest 8 dage før.

 

Stk. 4.          Alle fremmødte medlemmer, med et gyldigt medlemskort har stemmeret.

           Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 5.          Afstemning og valg til rådet sker ved skriftlig afstemning.

 

Stk. 6.          Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal.

 

Stk. 7.          Dagsordenen for årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

a)     Valg af dirigent.

b)    Valg af stemmetællere.

c)     Formandens beretning.

d)    Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab for medlemskassen

e)     Valg af rådsmedlemmer.

f)     Valg af 2 (3) suppleanter for et år.

g)    Valg af 1 revisor og evt. 1 revisorsuppleant for et år.

h)    Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer.

i)      Eventuelt

§ 8 – Ekstraordinær årsmøde

Stk. 1.          Der kan afholdes et ekstraordinært årsmøde såfremt:

  • Rådet skønner dette nødvendigt

             eller

  • Minimum 10 af aktivitetscentrets medlemmer fremsender skriftligt ønske herom.

§ 9 – Økonomi

Stk. 1.          Medlemskassen administreres direkte under ansvar af det stedlige råd.

 

Stk. 2.          Medlemskassens midler skal komme de aktuelle medlemmer til gode i form af

          aktiviteter i eller i forbindelse med det medlemsdrevne aktivitetscenter.

Stk. 3.          Til varetagelse af rådets ansvar omkring administration af medlemskassen konstituerer rådet

           et medlem som kasserer.

 

Stk. 4.          Kassereren varetager således det daglige ansvar omkring forvaltningen af medlemskassens

           midler.

 

Stk. 5.          Rådets regnskab og revision af medlemskassen følger kalenderåret.

§ 10 – Godkendelse og ændringer af vedtægter

Stk. 1.          Vedtægter for rådet ved Aktivitetscentrer Bavnehøj forelægges Ikast - Brande Kommunes

           sundheds- og omsorgsudvalg til orientering.

 Stk. 2.          Vedtægterne kan løbende tages op til revision. I tilfælde af ændringer skal disse

behandles  på et lovligt indkaldt årsmøde. Herefter orienteres sundheds- og omsorgsudvalget om ændringerne.

 Godkendt på årsmødet den 31. maj 2021